En revolusjon for nettselskap 

En plattform som integrerer data fra kundenes NIS systemer og andre eksterne datakilder, setter dem i system og beriker dem med AI på en innovativ måte for å bygge kraftfulle applikasjoner presentert i brukervennlige 3D modeller.

SmartGIS bringer fremtiden til nettselskap i dag ved å digitalisere hele nettet og dermed eksponensielt effektivisere måten en hel bransje jobber.

Kim Arne BoskaDaglig Leder SmartGIS

En plattform med ubegrensede muligheter

SmartGIS er en plattform som sømløst integreres med nettselskapenes eksisterende program. Nettselskap får tilgang på all den samme informasjonen de har i dag men presentert gjennom en langt mer brukervennlig og tidseffektiv 3D plattform.

I tillegg får nettselskap automatisk tilgang på essensiell data de idag mangler. Dette blir levert gjennom kraftfulle applikasjoner som tar i bruk moderne teknologi. Arbeid som tidligere ble beregnet i timer kan nå utføres på sekunder.

Ta i bruk SmartGIS plattformen i dag

Planlegging

Planlegg linjetraseer, utvid nettet og utfør mekanisk dimensjonering.

Vedlikehold

Innfri henvendelser om tilstandskontroll fra ekom aktører.

Prosjektstyring

Definer datafelter og del selektivt med samarbeidspartnere.

Punktsky AI

En digital tvilling av det fysiske nettet. (under utvikling)

Planlegging

Med SmartGIS sin 3D-modell får nettselskap ny innsikt som hjelper med å planlegge nye linjetraseer, samt å utvide eksisterende nett. I tillegg utfører SmartGIS automatisk mekanisk dimensjonering av stolper, linjer, forankringer, osv. Dette medfører at arbeid som nettselskap tidligere brukte mange timer på nå kan løses på sekunder.

Vedlikehold

Alle nettselskap som har inngått fellesføringsavtaler med ekom aktører må vurdere følgende: mekanisk kapasitet, avstand, og reststyrkeberegning på hver stolpe. SmartGIS leverer rapporter som løser henvendelser om tilstandskontrollen fra ekom aktører.

Hvert år utfører nettselskap råtekontroll på deler av nettet sitt og dømmer ut 2% av stolper pga råteskader. SmartGIS sin beregningsmotor gir langt mer innsikt med høyere sikkerhet og reduserer som et resultat utskift av stolper grunnet råte med nesten 70%.

Prosjektstyring

Prosjektstyring gjennom SmartGIS gir nettselskap mulighet til å definere datainnsamlingsfelter og dele disse selektivt med eksterne montører og andre samarbeidspartnere. Innsamlet data, fra eksempelvis råtekontrollører, kommer automatisk inn i SmartGIS som sender dette automatisk videre til NIS. Nettselskap sparer tid fordi de slipper den manuelle prosessen av å eksportere/importere data fra tredjeparter. I tillegg kan datainnsamling følges i sanntid hvor prosjektrapporter genereres underveis.

SmartGIS strukturerer og lagrer tilstandsdata fra råtekontroller. Dette empirisk datagrunnlaget vil brukes i et samarbeid med NIBIO og andre europeiske forskningsinstitutt tilknyttet gjennom et EU-prosjekt for å utarbeide levetidsanalyser av trestolper, noe som vil resultere i enorme innsparelser over tid.

Punktsky AI

Nettselskap får nå en digital tvilling av det fysiske nettet. En AI-modifisert punktsky av hele nettet gir en brukervennlig 3D visualisering. Løsningen har blant annet funksjoner som 3D-måleverktøy som lar nettselskap utføre digitale avtandsmålinger som tidligere måtte gjøres manuelt i felt.  I tillegg kan man genererer rapporter av områder med konfliktsoner hvor vegetasjon er i nærheten av kraftlinjer

SmartGIS klargjør lovpålagte innrapportering av luftfartshinder til NRL ved å bruke punktskyer sammen med spesialutviklet AI for å identifisere stolper, ledninger, og vegetasjon. 

I tillegg til detaljerte høydedata av hele nettet og vegetasjonsanalyse, så får nettselskap også viktig databerikelse som gir innsikt av all geometri for nettet. Dette er nødvendige opplysninger for å utføre mekanisk dimensjonering av luftlinjenettet.

Det er mange som har troen på oss

Elvia

En av seks pilotkunder som gir rundt 2 millioner mennesker i Norge et bærekraftig, driftsikkert og rimelig nettleietilbud.

Vevig Energi

Landsdekkende pilotkunde som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Det skal de fortsette med. 

Lede

En stor pilotkunde som distribuerer strøm til over 207 000 kunder i Grenland og Vestfold – et forsyningsområde på 3 562 kvadratkilometer.

Fjellnett

Vår pilotkunde Fjellnett distribuerer elektrisk kraft gjennom 1274 km med høyspentnett og 1900 km med lavspentnett.

Føie

Vårt lokale nettselskap og nyeste pilotkunde med over 3900 km lav- og høyspentnett som ser til at strømmen blir levert til nærmere 24 100 kunder. 

Glitre Energi

En pilotkunde som leverer 100% fornybar strøm til 100 000 kunder i Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg 

Ta i bruk SmartGIS plattformen i dag